dinsdag 16 januari 2018

Programmaraden gaan verdwijnen

De Tweede Kamer heeft donderdag de wijziging van de Mediawet met daarin bepalingen voor de verspreiding van radio- en tv-programmakanalen aangenomen. Met deze wijziging worden programmaraden afgeschaft.

Pakketaanbieders (kabelexploitanten en andere aanbieders) worden verplicht een standaardpakket van dertig zenders door te geven, met daarin een aantal must carry-zenders.

De Tweede Kamer geeft aan de instelling van een geschillencommissie achter de hand te willen houden. Bijvoorbeeld wanneer uit de Mediamonitor, ander onderzoek of klachten van kijkers blijkt dat pakketaanbieders uit zichzelf wensen van kijkers onvoldoende honoreren dan wel de klachtafhandeling onvoldoende serieus nemen.

Amendementen over verplicht kijkersonderzoek of een verplichte geschillencommissie hebben geen meerderheid behaald. Programmaraden betreuren het feit dat de Tweede Kamer deze mogelijkheden voor daadwerkelijke consumenteninvloed niet heeft opgepakt.

Programmaraden hebben aangegeven te streven naar een vrije keuze voor kijkers. Keuze tussen pakketten en aanbieders, maar het liefst tussen zenders. Kijkers zouden hun eigen pakket moeten kunnen samenstellen. Op dat moment is ook geen georganiseerde consumenteninvloed meer nodig.

De Tweede Kamer heeft wel een motie (Segers/Huizing) aangenomen over het verkennen van de mogelijkheid van een √° la cartemenu, die samenvattend luidt als volgt: ‘verzoekt de regering de mogelijkheid voor het afnemen van kleinere pakketten dan wel van individuele zenders, het zogeheten √†-la-cartemenu, expliciet mee te nemen in de toekomstverkenning’.

De wet is nu aangenomen in de Tweede Kamer. In het najaar volgt behandeling in de Eerste Kamer. De datum van inwerkingtreding is nog onduidelijk. Op dit moment geldt nog de huidige Mediawet, inclusief de verplichting voor advisering door programmaraden. In de komende maanden zullen programmaraden bekijken op welke manier zij hun activiteiten kunnen afbouwen.

Bron: Kabelraden/Broadcast Magazine

Bericht delen