NCP vreest voor toekomst aantal producenten
vrijdag 8 mei 2020

NCP vreest voor toekomst aantal producenten

Mediavakblad BM brengt een reportage over de gevolgen van de coronacrisis met tal van betrokkenen uit alle geledingen van de mediabranche. Ook de vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) reageert bij monde van directeur Arie Landsmeer en adjunct-directeur Jaap Visser. “2020 wordt voor niemand een topjaar, maar wij denken dat als de pijn wordt verdeeld over de hele sector, we er relatief goed doorheen komen”, aldus de NCP.

“De kijkdichtheid en kijkcijfers zijn toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch staan de advertentie-inkomsten bij de commerciële omroepen enorm onder druk. Dit heeft uiteraard gevolgen voor producenten die daar producties hebben lopen”, melden Landsmeer en Visser. “Aan het begin van de crisis leek het erop dat een aantal producenten in grote problemen zou komen. Tot nu toe lijkt dit gelukkig mee te vallen, maar de problemen zijn zeker de wereld nog niet uit. Als de situatie (veel) langer duurt, zullen zeker producenten ophouden te bestaan.”

Werkgroep
“Mede daarom stellen wij samen met NAPA een protocol op voor de audiovisuele sector. Een werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp krijgt hiervoor de opdracht. De noodzaak van een dergelijk protocol is groter geworden door de eis die het kabinet heeft gesteld aan de verschillende sectoren in Nederland: zij moeten een plan opstellen voor de anderhalvemetereconomie. Zo’n protocol is een voorwaarde om op termijn weer in bedrijf te kunnen.”
“Het protocol dat door de werkgroep wordt opgesteld, zal generiek van aard zijn en in de eerste plaats voorzien in praktische richtlijnen en maatregelen ten behoeve van werksituaties (gebruik op de werkvloer/set). In die zin moet het protocol in elk geval gaan over hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en gedragsregels voor alle medewerkers en betrokkenen bij een audiovisuele productie. Van even groot belang is dat op basis van dit protocol werkbare en realistische afspraken gemaakt kunnen worden die houdbaar zijn in juridisch opzicht (privacy en aansprakelijkheid), wat betreft risicodekking (verantwoorde en betaalbare verzekeringen) en ten aanzien van de wijze waarop de verschillende contractpartijen hun verantwoordelijkheid nemen voor producties, bijvoorbeeld met betrekking tot planning en (meer)kosten.”

Goed overleg
“De exacte samenstelling van de werkgroep is nog niet bekend, maar deze zal bestaan uit mensen die kennis hebben van de verschillende disciplines en werkzaamheden in de sector. En ze dienen een partij te vertegenwoordigen met een stevige positie in het veld. Op basis van dit generieke protocol kunnen de afzonderlijke disciplines in de sector een eigen protocol opstellen.”

“Er zal (voorlopig) geen generieke oplossing komen om de meerkosten voor producenten te compenseren”

“Wij zijn in goed overleg met de omroepverenigingen over oplossingen voor de producenten. De omroepverenigingen doen hun best hen tegemoet te komen. Zo is het probleem met de cashflow enigszins verlicht doordat de betalingstermijnen zijn verkort. Maar er zal (voorlopig) geen generieke oplossing komen om de meerkosten voor producenten te compenseren. Iedere omroep zal met de betrokken producent naar een oplossing moeten werken. De situatie blijft hierdoor ongewis voor de producenten en ondernemen in onzekerheid is erg lastig.”
“Het is inmiddels duidelijk dat er vooralsnog geen coronaclausule komt in de contracten met de omroepen. De huidige contracten blijven in stand en in nieuwe zal geen standaardclausule worden opgenomen. De omroepen zeggen dat zij als producent ook geen oplossing krijgen aangereikt om de meerkosten (deels) teniet te doen. We zijn hierover nog in gesprek met de omroepen.”

Bron: NCP/BM

Bericht delen