Mediapact: “We vragen niet om perfectie, maar om reflectie”
donderdag 9 maart 2023

Mediapact: “We vragen niet om perfectie, maar om reflectie”

De audiovisuele sector slaat de handen ineen tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en voor een sociaal veilige werkomgeving binnen de mediabranche. EMG, NEP, NPO, NCP, RTL en Talpa Network hebben dit initiatief genomen en daartoe een gezamenlijk convenant ondertekend: het Mediapact Respectvol Samenwerken. NCP-voorzitter Manon van der Hoek en CEO RTL Nederland Sven Sauvé geven nadere toelichting.

Manon van der Hoek: “Naast de stappen die de organisaties afzonderlijk al hebben gezet afgelopen jaar, zoals aansluiting bij Mores.online, het aanbieden van bewustwordingstrainingen en het benadrukken van de aanwezigheid van interne en externe vertrouwenspersonen, gaan we ons als mediasector nog sterker maken voor de veiligheid van alle medewerkers: van producenten, zenders en facilitaire bedrijven tot deelnemers, freelancers, gasten en andere betrokkenen. Op elk niveau en in elke schakel van de keten.”

“Juist op de momenten dat de verschillende partijen samenkomen, is eenduidigheid over gewenst gedrag enorm belangrijk. Alle medewerkers en betrokkenen binnen de audiovisuele sector moeten op een respectvolle en prettige manier met elkaar kunnen samenwerken in een veilige werkomgeving en zich bovendien gesteund voelen om ongewenst gedrag niet te accepteren, te corrigeren en te kunnen melden.”

Belofte
Wat is de aanleiding voor het Mediapact en voor wie doen jullie dit?
Sven Sauvé: “We hebben het afgelopen jaar helaas moeten zien dat de mediabranche werd geconfronteerd met onacceptabele situaties van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Het is ondertussen duidelijk dat het een maatschappelijk probleem is. Met het Mediapact doen wij een belofte aan iedereen die bij ons werkt en met ons werkt dat veiligheid en respect op de vloer voor ons gezamenlijk een prioriteit is. En het blijft niet bij woorden, we willen een verandering teweegbrengen voor de lange termijn met concrete acties.”

Waarom is het van convenant, zoals het eerste heette, veranderd in Mediapact?
Manon van der Hoek: “Het convenant is de overeenkomst die aan het Mediapact ten grondslag ligt en die de initiërende partijen ondertekend hebben. Het Mediapact is meer dan dat, het is de start van het initiatief naar een sociaal veilige werkomgeving, waarvoor wij de handen ineenslaan en waar we ook concrete acties aan gaan verbinden. We zitten er samen in voor de lange termijn.”

“Het is de start van
een beweging voor
onbepaalde tijd”

Waarom heeft het behoorlijk lang geduurd voordat het Mediapact tot stand is gekomen?
Sven Sauvé: “We hebben eerste gewerkt aan afspraken waar we vervolgens allemaal onze handtekening onder hebben gezet. Dat was de basis. We wilden vervolgens het pact ook echt omzetten in daden. Daar is achter de schermen aan gewerkt door alle betrokken partijen. Zo’n proces wil je zorgvuldig doen en dat kost ook tijd. We geloven in de afspraken die zijn gemaakt en de vervolgstappen die wij samen en individueel gaan zetten. Het is de start van een beweging voor onbepaalde tijd.”

Samen optrekken
Wat waren/zijn de belangrijkste uitdagingen hierbij?
Manon van der Hoek: “Wij hebben ons als werkgevers, opdrachtgevers en leveranciers in de audiovisuele sector/mediabranche niet voldoende gerealiseerd dat er binnen de keten nog te veel ruimte was voor onveilig gedrag. Binnen de eigen organisaties zijn al veel stappen gezet en we doen nu alles wat in ons vermogen ligt om ook binnen de hele mediaketen een veilige en inspirerende werkomgeving te creëren. Daarvoor is het van belang dat de partijen samenkomen en samen optrekken. Het gaat immers om een gedragsverandering binnen de hele sector en we weten allemaal dat dit niet vanzelf gaat. Maar we zullen handelen en laten zien dat het menens is.”

MediapactVan links naar rechts: Manon van der Hoek (NCP), René Delwel (EMG), Pim Schmitz (Talpa), Sven Sauvé (RTL), Frederieke Leeflang (NPO) en Arjan van Westerloo (NEP).

Hoe gaan jullie voorkomen dat dit een ‘papieren tijger’ wordt?
Sven Sauvé: “Door de daad bij het woord te voegen. Naast de afspraken in en het ondertekenen van het Mediapact, wordt nu actief gewerkt aan de uitvoering van de eerste concrete acties. Die acties vallen onder drie thema’s: training, bewustwording en gezamenlijke verantwoording. Zo krijgen bijvoorbeeld alle bestuurders, bovenop de interne trainingen die er al zijn geweest voor de individuele directies, een gezamenlijke training van een externe partij, zodat we allemaal vanuit dezelfde uitgangpunten starten.”

Werkgroep
“Daarnaast lanceren we in het eerste kwartaal een campagne voor alle medewerkers om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat het Mediapact beoogt en inhoudt. En we maken jaarlijks met elkaar een inventarisatie van knelpunten, risico’s en kansen. Op die manier krijgen we inzicht in waar de kansen liggen om risico’s te verminderen en om de gezamenlijke werkcultuur te verbeteren. We doen dat in een werkgroep met een representatieve afvaardiging van de werkvloer. Die inventarisatie zetten we vervolgens samen met alle bestuurders om in concrete acties. Daarnaast gaan we, zoals we afgelopen maanden ook hebben gedaan, het gesprek met elkaar aan, delen we dilemma’s, leren we van elkaar en stimuleren we elkaar. Die onderlinge communicatie en acties komen bovenop de initiatieven die de betrokken bedrijven zelf uitrollen.”

“Samen met alle betrokken gaan
we jaarlijks een event organiseren”

Manon van der Hoek vult aan: “Samen met alle betrokken partijen gaan we jaarlijks een event organiseren. Tijdens deze bijeenkomst reflecteren we op wat er goed ging, wat beter kan en vooral ook waar we inspiratie kunnen delen en hoe we het plezier op de werkvloer verder kunnen vergroten voor iedereen die in deze mooie industrie werkzaam is of ermee in aanraking komt.”

Reflectie
Wat de één grensoverschrijdend vindt, beschouwt de ander als een kritisch tegengeluid. Bestaat niet het gevaar van een bijna onmogelijke werkcultuur?
Sven Sauve: “Er is een groot verschil tussen elkaar constructieve feedback geven en gedrag dat mensen onveilig laat voelen. Een gezond proces is even belangrijk als een goed eindproduct, dat mag nooit ten koste van elkaar gaan. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen weet wat ze zelf kunnen doen en vragen van iedereen om open te staan voor deze verandering. Om bij te dragen aan het constructieve gesprek, maar ook om stil te staan bij het eigen gedrag. Iedereen moet soms stil kunnen staan om zich af te vragen: is dit wel ok? We vragen niet om perfectie, maar om reflectie. Dat is een continu en langdurig proces.”

Hoe gaat de sector de afspraken in het Mediapact Respectvol Samenwerken naleven?
Sven Sauvé: “We zijn dit met elkaar aangegaan om concrete verbeteringen door te voeren. Alle bestuurders hebben hun commitment hieraan gegeven en een serieuze belofte gedaan aan iedereen die in onze branche werkzaam is. We zitten er voor de lange termijn in en gaan samen investeren in dit initiatief. Onze mooie industrie verdient het dat we dit onderwerp serieus nemen en daar is binnen het pact volledige overeenstemming over. Daarnaast roepen wij natuurlijk iedereen op om dit initiatief te ondersteunen en staan open voor partijen die zich willen aansluiten. Van klein tot groot, iedereen is welkom.”

Meer informatie is te vinden via www.respectvolsamenwerken.nl

Bron: BM
Foto: Wessel de Groot

Bericht delen