dinsdag 16 januari 2018

Commissie Toekomstverkenning Publiek Mediabestel

De Raad voor Cultuur heeft de commissie samengesteld die een advies gaat voorbereiden over de toekomst van het publieke mediabestel. Inge Brakman, voormalig voorzitter van het Comissariaat voor de Media, is de voorzitter van deze commissie.

Deze bestaat verder uit: Pieter Broertjes, Petra ter Doest, Wim van de Donk (nog onder voorbehoud van instemming van Provinciale Staten van Noord-Brabant), Pauline Krikke, Hans Laroes, Inge Ligthart, Paul Rutten, Peter Schrurs, Wim Vanseveren en Mathieu Weggeman.

De commissie zal bij haar werkzaamheden gebruikmaken van ‘focusgroepen’ die zich gaan buigen over deelvragen uit het advies (onder meer op het gebied van innovatie, de externe organisatie en de relatie met publiek en maatschappij). In deze focusgroepen, die momenteel worden gevormd, zitten zes tot acht deskundigen uit verschillende (media)sectoren. De commissie zal zich via een consultatieronde ook laten informeren door verschillende, belanghebbende partijen.

De raad zal tijdens dit adviestraject ook gebruikmaken van de expertise van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zo zullen leden of medewerkers van de WRR, waar mogelijk en relevant, deelnemen aan focusgroepen of expertmeetings. De WRR zal ook zijn kennis over het mediabestel delen met de opstellers van het advies. Daarnaast denkt de WRR mee over een trendanalyse die de raad momenteel laat uitvoeren ter voorbereiding op het advies.

De raad zal het advies begin 2014 aanbieden aan staatssecretaris Dekker (Media).

Bron: Raad voor Cultuur

Bericht delen