dinsdag 16 januari 2018

Sociaal Plan Wereldomroep stap dichterbij

Afgelopen week hebben de directie van de Wereldomroep en CNV Media, FNV Kiem en de NVJ de onderhandelingen over een Sociaal Plan voor de Wereldomroep hervat. Tijdens dit overleg zijn een aantal belangrijke stappen gezet. Voorafgaand aan het overleg had de directie van de Wereldomroep een concept opgesteld. De basis hiervan wordt gevormd door het Sociaal Plan dat de vakorganisaties met de landelijke publieke omroepen hebben afgesloten.

Zo wordt er in dit concept bijvoorbeeld ook uitgegaan van een ontslagvergoeding gebaseerd op de ‘oude’ kantonrechtersformule, geldt er een zoektermijn van vijf maanden, en wordt er begeleiding aangeboden bij het vinden van een andere baan, met bijbehorend budget. Er is echter ook een aantal verschillen waarover uitvoerig gesproken is.

Eén van die punten betreft de wijze waarop boventalligheid dient te worden vastgesteld. Wat de bonden betreft dient er, conform het ontslagbesluit, te worden afgespiegeld. Daarnaast kan er, voor eventuele nieuw te creëren functies, in overleg met de OR een sollicitatie procedure worden afgesproken. Daarnaast hebben we ervoor gepleit om in het Sociaal Plan ook een ‘plaatsmakersregeling’ op te nemen.

Hierdoor wordt het mogelijk voor mensen om, op vrijwillige basis, plaats te maken voor een collega zodat die zijn baan kan behouden. Ook is er gesproken over een terugkeer- of een spijtoptanten-regeling, zodat werknemers die een nieuwe betrekking aanvaarden maar die bijvoorbeeld na de proefperiode reeds ontslagen worden, terug kunnen vallen op de voorzieningen van het Sociaal Plan. Tenslotte is er afgesproken om de mogelijkheid om een ouderenregeling op te nemen nader te onderzoeken.

Al zijn er nog geen definitieve besluiten genomen, toch liggen partijen op bovengenoemde punten dicht bij elkaar. De directie heeft dan ook aangegeven onze wijzigingsvoorstellen in een tweede concept versie mee te laten wegen. Over andere punten, zoals een repatriëringregeling en een vergoeding voor freelancers die al langer voor de Wereldomroep werken zal nog verder moeten worden onderhandeld.

Bron: CNV Media

Bericht delen