Article header image
Article header image

KPN voegt Amazon Prime Video toe

KPN iTV-klanten krijgen hiermee makkelijker toegang tot duizenden televisieseries en films, zoals Amazon Originals als Tom Clancy’s Jack Ryan, Modern Love, The Boys en The Grand Tour.

Klanten die een abonnement hebben of kopen op Amazon Prime Video krijgen met hun accountgegevens via het tv-menu direct toegang tot Prime Video. KPN gaat vanaf vandaag de dienst stap voor stap beschikbaar maken, ook voor Telfort en XS4ALL tv-klanten. In december maakt KPN de Prime Video-app beschikbaar voor alle bestaande iTV-klanten (met tv-ontvanger modellen 2260 en 2952). De Prime Video dienst is in 2020 ook te gebruiken via de nieuwe tv-ontvanger van KPN die afgelopen oktober gelanceerd is.

“We zijn altijd op zoek naar manieren om Amazon Prime Video gemakkelijk beschikbaar te maken voor onze klanten”, aldus Brett Ballbach, directeur bedrijfsontwikkeling bij Amazon Prime Video EU. “Het is geweldig dat we KPN-klanten nu makkelijker onze brede selectie televisieseries en films aan kunnen bieden via de Prime Video-app. Zo kunnen Prime-leden genieten van Amazon Originals.”

Om Prime Video via KPN te bekijken, hebben klanten Interactieve TV van KPN, de juiste tv-ontvanger (2260 en 2952) en een Amazon Prime-lidmaatschap nodig. Klanten kunnen zich registreren op kpn.com/televisie/amazon. Daarna kunnen ze inloggen bij de Prime Video-app via de tv-ontvanger. Dit kan op 3 manieren: via kanaal 203 en via On Demand of Apps op TV.

Bron: KPN/BM

Article header image
Article header image

Disney+ krijgt app op mediaboxen Ziggo en KPN

Vooralsnog is de dienst niet te zien via de mediaboxen van Ziggo en KPN. Concurrerende streamingdiensten als Netflix en Videoland bieden wel een app via KPN’s Interactieve Televisie en de Mediabox (Next/XL) van Ziggo. Volgens de website Disneyplusser is er echter nu een app voor de mediaboxen van de twee grootste aanbieders in Nederland in aantocht.

Volgens Disney is het belangrijk dat de app ook beschikbaar komt op de provider-boxen van televisieaanbieders. “Het is belangrijk omdat het natuurlijk een hele brede markt is. De meeste mensen hebben op dit moment een settopbox thuis van hun tv-provider”, aldus het mediabedrijf in een reactie.

Volgens de klantenservice van zowel Ziggo als KPN is er veel vraag naar de Disney+ app. Wanneer de app precies beschikbaar komt is onduidelijk. Het proces is in ontwikkeling en wordt volgens Disney ‘zo snel mogelijk’ uitgerold.

Bron: Disneyplusser/BM

Article header image
Article header image

Minister Slob maakt Samenwerkingsagenda Nederlandse Mediasector openbaar

Samenwerkingsagenda

De initiatiefnemers van deze samenwerkingsagenda vinden dat voldoende goed en gevarieerd Nederlands media-aanbod, geleverd door publieke en private spelers, dat zoveel mogelijk Nederlanders bereikt, essentieel is voor een goed functionerende democratische samenleving. Partijen vinden het daarom belangrijk dat Nederlanders voorzien blijven van Nederlandse journalistiek en van Nederlands audiovisueel media-aanbod. Ze willen hierin voorzien op een manier die past bij hoe mensen media gebruiken, via relevante platforms en op basis van relevante aanbevelingen. Zij zien dat daarvoor in Nederland een duurzaam medialandschap noodzakelijk is;een economisch rendabele mediasector met gezonde verdienmodellen, waarin zowel de publieke als de private partijen kunnen floreren en waarde kunnen genereren.

Het medialandschap is de laatste jaren enorm veranderd; mediagebruikers besteden meer tijd online, er zijn verschillende nieuwe aanbieders van content en er zijn allerlei technologische mogelijkheden bijgekomen. Veel ontwikkelingen hebben een positief effect voor gebruikers en bedrijvigheid, maar partijen zien ook dat een deel van de ontwikkelingen de uitgangspunten voor een duurzaam Nederlands medialandschap onder druk zetten.
– Mediaconsumenten besteden relatief steeds meer tijd online, in het bijzonder via platforms van mondiale techbedrijven. Media bewegen zich daarom van print en lineair naar online en on-demand aanbod en verspreiden dit aanbod ook via de mondiale techplatforms. Die platforms nemen substantiële marges op advertenties en abonnementenverkoop. Tegelijk is het produceren van Nederlandse content door het kleine taalgebied kostbaar. Voor media die zich specifiek richten op een Nederlands publiek is het daarom in de huidige situatie moeilijk online een rendabel verdienmodel te realiseren; wat de duurzaamheid van het medialandschap onder druk zet.
– Er zijn minder garanties dan vroeger dat alle op Nederland gerichte content het Nederlandse publiek bereikt, omdat dit publiek zijn tijd steeds meer ook besteedt aan het aanbod van mondiale mediabedrijven en techplatforms die een wereldwijde doelgroep en een daarbij passende hoeveelheid aanbod hebben.
– Mondiale mediabedrijven en techplatforms hebben, met name door hun schaal, in de praktijk minder last van overheidsregulering dan lokale mediapartijen. Zo gelden er voor VOD-diensten en videosharingplatforms minder restricties voor het aanbieden van reclame en geldt voor de meeste van hen de zogenaamde ‘must-carry-verplichting’ niet. Ook is horizontale en verticale integratie vaak eenvoudiger voor de grootste platforms omdat de speelvelden waarop zij opereren niet altijd helder afgebakend zijn.

In het belang van een duurzaam Nederlands medialandschap zien partijen de noodzaak elkaar waar mogelijk te versterken.Dat is niet vanzelfsprekend; er zijn wetten en regels, tegengestelde belangen en cultuurverschillen die samenwerking belemmeren. Het speelveld van de mediasector is van nature ongelijk. Commerciële en publieke partijen bewegen zich op dezelfde markt maar hebben verschillende doelstellingen, financiering en regels waaraan zij zich moeten houden. Maar de partijen zien genoeg mogelijkheden om met behoud van hun eigen rol, hun eigen merken en hun eigen relatie met hun klanten het Nederlands medialandschap samen te versterken.

De partijen benoemen daartoe de volgende acties als samenwerkingsagenda. Per actie zullen door de betrokken partijen nadere resultaat-afspraken gemaakt worden met bijbehorende deadlines. Bij de uitwerking daarvan worden de onderscheiden posities van zowel de publieke als de private partijen gerespecteerd. Ook wordt daarbij rekening gehouden met de huidige wet-en regelgeving, in het bijzonder de waarborgen voor mededinging en privacy. Onderstaande samenwerkingsafspraken zijn voor deze agenda een eerste start. Dit document beoogt de basis te leggen voor een samenwerkingsagenda van de Nederlandse mediasector gericht op het algemene belang van een duurzaam Nederlands medialandschap. OCW draagt daaraan graag bij door drempels weg te nemen. De samenwerkingsagenda is een doorlopende agenda die ten minste twee keer per jaar kan worden uitgebreid, aangevuld en herzien. De samenwerking staat open voor elke partij die een actieve bijdrage kan leveren aan een duurzaam Nederlands medialandschap.

Afspraken:

1. Partijen willen zich inzetten voor bundeling van het Nederlandse video-aanbod

Bundeling van Nederlandse videocontent kan bijdragen aan een breed bereik daarvan. Partijen zien in een klein taalgebied als Nederland in de nabije toekomst de meeste potentie in een plek waar de gebruiker toegang heeft tot alle verschillende Nederlandse content. Voorop staat dat een dergelijke bundeling van aanbod tot doel heeft marginalisering van Nederlands aanbod tegen te gaan en daarmee de duurzaamheid van het landschap te vergroten; niet om mondiale platforms uit te sluiten of te verbieden.

Het huidige samenwerkingsverband NLZiet is een voorbeeld van een bundeling van Nederlandse content, in dit geval content die ook lineair uitgezonden wordt. De partijen in NLZiet zijn voortdurend in gesprek om deze dienst te verbeteren en een groter publiek aan te laten spreken en zetten die samenwerking voort.

Enkele partijen onderzoeken daarnaast de mogelijkheid om via een nieuw of bestaand platform ook exclusieveNederlandse content gezamenlijk aan te bieden.

Enkele randvoorwaarden voor zo’n bundelen van exclusieve content zijn:
• de dienst is erop gericht de consument de best mogelijke ervaring te bieden;
• in geval van deelname van de publieke omroep is een van de voorwaarden dat zijn content niet exclusief tegen betaling op dit platform beschikbaar mag zijn;
• overheid en toezichthouders werken oplossingsgericht mee om belemmeringen in wet- en regelgevingvroegtijdig te kunnen signaleren.

2. Partijen verkennen de mogelijkheid van bundeling van het Nederlandse audio-aanbod

Om een breed bereik te kunnen realiseren, biedt ook de bundeling van Nederlandse audio(radio)content een goede kans. Partijen zien mogelijkheden voor een Nederlands audiocontent-distributieplatform en gaan in overleg over een mogelijke uitwerking hiervan.

Enkele randvoorwaarden hiervoor zijn:
• de dienst is erop gericht de consument de best mogelijke ervaring te bieden;
• in geval van deelname van de publieke omroep is een van de voorwaarden dat zijn content niet exclusief tegen betaling op dit platform beschikbaar mag zijn;
• overheid en toezichthouders werken oplossingsgericht mee om belemmeringen in wet- en regelgevingvroegtijdig te kunnen signaleren.

3. Partijen onderzoeken hoe non-exclusieve Nederlandse content breder beschikbaar kan komen voor het publiek

Een van de doelen van deze agenda is dat Nederlands aanbod zoveel mogelijk Nederlanders bereikt. Partijen kiezen er daarom soms voor hun content (ook) aan te bieden op andere platforms dan die van henzelf. Vaak gebeurt dit maar op één extern platform tegelijk, ook als het om non-exclusieve content gaat. Daar zijn vaak goede redenen voor: ieder type platform heeft eigen kenmerken waardoor ook per type andere overwegingen en voorwaarden gelden bij het plaatsen van content. Maar partijen zien mogelijkheden om het bereik van non-exclusieve content te vergroten. Voor een optimaal bereik willen partijen onderzoeken of en hoe ze non-exclusieve Nederlandse content effectiever kunnen verspreiden, met gebruik van meer distributiekanalen.

Enkele eerste randvoorwaarden hiervoor zijn:
• dat alle merken zoveel mogelijk hun unieke relatie met hun eigen gebruikers houden;
• dat publiek gefinancierde content als zodanig herkenbaar is;
• dat iedere mediapartij zelf regie houdt over waar hun content beschikbaar komt.

4. Partijen verkennen de mogelijkheid van een basisnieuwsvoorziening

Betrouwbaar en onafhankelijk nieuws is onmisbaar in een goed functionerende democratische samenleving. De infrastructuur die nodig is voor goede nieuwsvoorziening is kostbaar, zeker nu de vraag naar audio en video groeit. Verschillende partijen, waaronder de NOS, zouden met hun basismateriaal een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en de duurzaamheid van het Nederlandse medialandschap, door dit materiaal beschikbaar te stellen. De partijen verkennen deze mogelijkheid, de mogelijke vormen, voorwaarden en eventuele restricties; en houden daarbij rekening met andere aanbieders van een dergelijk product.

5. Partijen verkennen de mogelijkheid van een Nederlands loket voor adverteerders

Een duurzaam Nederlands medialandschap waarin meerdere mediabedrijven hun diensten kunnen leveren kan niet bestaan als in Nederland actieve bedrijven onvoldoende inkomsten kunnen genereren, waaronder uit advertenties. Partijen willen daarom onderzoeken of en in hoeverre een open Nederlands loket voor adverteerders valt te organiseren waarbij adverteerders in één portaal toegang hebben tot alle in Nederland actieve mediabedrijven. De juiste schaal, interfaces, gebruikersdata en afspraken over data zijn hiervoor essentieel. Voorop staat dat de privacy van gebruikers goed gewaarborgd is. Partijen bouwen bij deze actie voort op NLProfiel (initiatief van Sanoma, Telegraaf Media Groep en de Persgroep). Partijen creëren een loket waar op een centrale plek de inkoop van adverteerders voor alle aangesloten partijen kan worden gedaan.

Enkele randvoorwaarden hiervoor zijn: ​
• dat samenwerking niet alleen datamanagement betreft maar ook investeren in een demand-side platform en een sale-side platform;
• dat overheid en toezichthouders oplossingsgericht meewerken om belemmeringen in wet- en regelgeving vroegtijdig te kunnen signaleren.

6. Partijen verkennen de mogelijkheden voor het vergroten van advertentie-inkomsten van lineaire aanbod

Los van dit initiatief zien partijen ook mogelijkheden om in het lineaire domein de reclame-inkomsten te verhogen door – met inachtneming van de privacywetgeving – de huidige reclameblokken effectiever op doelgroepen af te stemmen. Partijen onderzoeken dit. Ze zouden hierin bijvoorbeeld kunnen voortbouwen op de bestaande samenwerking tussen Talpa en KPN voor het maken en verkopen van meer gerichte reclame.

7. Partijen verkennen de mogelijkheden voor een gezamenlijke media-login

In het verlengde van bovenstaande ideeën willen partijen verkennen of het zinvol en haalbaar is om één Nederlandse media-login (single sign-on) te ontwikkelen, een soort DigiD van consumenten voor het inloggen bij mediabedrijven en eventueel bij andere partijen. Ook hier zijn de waarborgen voor privacy een belangrijk uitgangspunt.

8. Partijen denken na over hoe een bijdrage te leveren aan het delen van kennis met toezichthouders, politiek en overheid en het verder versoepelen van de onderlinge samenwerking

Voor een duurzaam Nederlands medialandschap is het essentieel dat alle spelers die van belang zijn voor de sector op de hoogte zijn van wat er gaande is in de mediasector. De partijen constateren dat kennis van toezichthouders, politiek en overheid op het gebied van technische ontwikkelingen en de werking van de media- en advertentiemarkt niet altijd actueel is. Ze zetten zich gezamenlijk in om beschikbare kennis met deze partijen te delen.

Voor een duurzaam Nederlands medialandschap is het verder cruciaal dat partijen beter gaan samenwerken. Partijen gaan samen met de overheid aan de slag met het versoepelen van de samenwerking door in kaart te brengen tegen welke wet- en regelgeving mediapartijen in de praktijk aanlopen om voor te leggen aan toezichthouders of de overheid.

Deze initiatieven staan open voor alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzaam Nederlands medialandschap.

Toezeggingen minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Het doel van deze samenwerkingsagenda – een duurzaam Nederlands medialandschap waarin pluriform en kwalitatief hoogwaardig Nederlands aanbod gemaakt wordt dat zoveel mogelijk Nederlanders bereikt – is noodzakelijk voor een goed geïnformeerde democratische samenleving. Om dit doel te bereiken wil de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media drempels die er zijn, wegnemen.

1. Het gesprek tussen minister en mediasector wordt doorlopend gevoerd

Het medialandschap is gebaat bij een doorlopend gesprek tussen mediapartijen over duurzaamheid van het landschap. Zo’n gesprek geeft de mogelijkheid om afspraken te herzien, nieuwe afspraken te maken en om onderwerpen op tafel te leggen waar aandacht van de overheid en de Europese regelgever voor nodig is. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zal dat gesprek minimaal tweemaal per jaar faciliteren.

2. Meldingen dat wet- en regelgeving of (markt)ontwikkelingen een negatief effect hebben op de duurzaamheid van het Nederlandse medialandschap worden door de minister opgepakt

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media nodigt mediapartijen uit om met concrete casuïstiek te laten zien waar wet- en regelgeving een duurzaam medialandschap in de weg zit of deregulering gewenst is. Indien de casuïstiek er aanleiding toe geeft, zal de minister wet- en regelgeving tegen het licht houden of de verantwoordelijke collega-minister op de noodzaak daartoe wijzen, met als doel deze binnen de gegeven mogelijkheden aan te passen. Ook signalen over (markt)ontwikkelingen of onderwerpen waarvoor (nog) geen wet- en regelgeving is of deze volgens partijen te kort schiet worden bij een goede onderbouwing serieus genomen en opgepakt. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media nodigt indien gewenst andere verantwoordelijke bewindspersonen uit bij de gesprekken over duurzaamheid van het medialandschap.

3. Toezichthouders worden door de minister gevraagd onduidelijkheden te verhelderen

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zal het Commissariaat voor de Media (CvdM), de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vragen open te staan voor gezamenlijke verzoeken van mediapartijen met betrekking tot eventuele onduidelijkheden of onwenselijkheden in regels en richtlijnen; zover hun rol als toezichthouder dit toelaat. Concrete casuïstiek is voor zo’n gesprek essentieel. Het CvdM en de ACM hebben al aangegeven hiertoe bereid te zijn. Met het CvdM is hiertoe inmiddels een traject gestart om onwenselijke belemmeringen in het ‘dienstbaarheidsverbod’ op te sporen. Daar waar gewenst zal het Ministerie van OCW bij voorkomende gevallen een faciliterende rol vervullen.

Bron: TweedeKamer.nl/BM

Article header image
Article header image

NPO start nieuwe aanbesteding FM-netwerken

Momenteel verzorgt Broadcast Partners de FM-netwerken van NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM en NPO Radio 4. Tot begin 2018 waren zowel Broadcast Partners als KPN Broadcast actief als zenderexploitant op de markt voor landelijke en regionale radiozenders. KPN Broadcast heeft in 2018 aangegeven te stoppen met de exploitatie van FM-zenders. Radiozenders als Radio Veronica, Sky Radio en Sublime waren voorheen klant van KPN Broadcast. Deze radiozenders hebben de overstap gemaakt naar Broadcast Partners. KPN biedt nog wel diensten aan met DAB+-zenders. Ook het FM-netwerk van regionale radiozenders zoals Radio West, Radio Rijnmond, Radio Oost, en Radio M Utrecht geëxploiteerd door zenderexploitant Broadcast Partners.

Het betekent dat Broadcast Partners momenteel min of meer een monopolie heeft op het gebied van FM-netwerken. Omdat de NPO met belastinggeld gefinancierd wordt, moet er een aanbesteding plaatsvinden. En omdat het bedrag dermate hoog is, moet dit Europees gebeuren. Dat wil zeggen dat ook bedrijven uit het buitenland mee mogen doen. Partijen hebben tot 30 augustus om zich in te schrijven. Of een andere partij dan Broadcast Parners een aanbieding gaat doen is nog onbekend.

Bron: Radio.nl/BM

Article header image
Article header image

KPN introduceert peuter- en kleuteromgeving in iTV-app

KPN lanceert een omgeving op de iTV-app die speciaal gemaakt is voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Hier kunnen zij volgens KPN veilig kijken naar gratis kindvriendelijke films en series zoals Bob de Bouwer en Dora.

Uit onderzoek van KPN blijkt dat ouders vinden dat kinderen nog te vaak ongewenste filmpjes via bijvoorbeeld YouTube kijken, en ouders hebben hier niet altijd zicht op. Ouders willen dat de filmpjes die hun kinderen te zien krijgen geschikt zijn en KPN wil hier op inspelen met de nieuwe kids-omgeving.

De kids-omgeving heeft een ruimte-thema en de raket wordt bestuurd door verschillende voor kinderen bekende karakters, zoals bijvoorbeeld Brandweerman Sam, Dora en Bob de Bouwer. Bij het klikken op de karakters begint de app automatisch met afspelen. Onder de raket zijn nog meer films en series terug te vinden die gratis beschikbaar zijn.

De kinderen kunnen altijd iets nieuws te ontdekken in het aanbod van meer dan 250 films en series. KPN heeft de omgeving zelf ontwikkeld met de input van kinderen.

Bron: Androidworld/KPN/BM

Article header image
Article header image

Netflix koopt komedieserie Toon van KPN wereldwijd aan

Toon is een komedieserie die in opdracht van KPN in Nederland werd ontwikkeld. In 2016 en 2017 verschenen in totaal zestien afleveringen. De hoofdrol wordt gespeeld door Joep Vermolen. Vermolen speelt muzikant Toon, een sociaal onhandige muzikant die tegen wil en dank beroemd wordt. In de serie waren gastrollen weggelegd voor onder anderen Katja Schuurman, Kees Tol, Bram Moszkowicz, Kim Feenstra, Chris Zegers, Diederik Ebbinge, Eva Jinek en Pepijn Schoneveld.

De critici waren zeer lovend over Toon, maar televisiekijkend Nederland heeft de serie nog nauwelijks ontdekt want die was alleen te zien bij KPN Presenteert. Toon werd in 2017 genomineerd voor de Golden Nymph, een internationale prijs die jaarlijks in Monte Carlo wordt uitgereikt. De serie is geproduceerd door NewBeTV van producent Jeroen Koopman en geregisseerd door Beer ten Kate. Mediabedrijf Splendid heeft in 2017 de rechten gekocht voor een Duitse remake voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Bron: MijnSerie.nl/BM

Article header image
Article header image

FOX Sports 1 in basispakket KPN

FOX Sports 1 trapt het nieuwe voetbalseizoen af met het duel om de Johan Cruijff Schaal op zaterdag 27 juli om 18.00 uur. Er staat dan meteen een topper op het programma: Ajax – PSV. De Eredivisie begint op vrijdag 2 augustus met de wedstrijd PEC Zwolle – Willem II. Op vrijdag trapt FOX Sports 1 het weekend af met een schakelkanaal, met alle live hoogtepunten van die avond uit de Keuken Kampioen Divisie, Eredivisie en Bundesliga.

KPN laat verder weten dat de betaalde zenders FOX Sports 2 en 3 met de internationale sportzenders FOX Sports 4, 5 en 6 worden samengevoegd tot één zenderpakket. Dit pakket kost 12,99 euro per maand.

FOX Sports 1 zal niet alle wedstrijden van Ajax, PSV en Feyenoord gaan vertonen, zodat kijkers die dat niet willen missen het aanvullende abonnement moeten afsluiten en meer geld per maand kwijt zijn.

Bron: FOX Sports/BM

Article header image
Article header image

KPN introduceert kinderzender DreamWorks

DreamWorks is vanaf 23 juli te zien voor alle klanten met Interactieve TV van KPN. In het begin met een kleiner aanbod en vanaf september met een volledig 24-uurs uitzendschema. Het DreamWorks-kanaal brengt filmhelden van de bioscoop naar het tv-scherm thuis. Met de lancering van DreamWorks op KPN kunnen kinderen en andere fans uitkijken naar bekende series, waaronder Draken: Rijders van Berk, De avonturen van de Gelaarsde Kat en Avonturen met Tip & Oh.

“KPN blijft de beste content aanbieden voor zijn tv-klanten”, zegt Stijn Nuijten, directeur Marketing van KPN voor de consumentenmarkt. “We zijn verheugd om het beroemde DreamWorks te kunnen verwelkomen op ons tv-platform en daarmee een verscheidenheid aan klassieke geanimeerde titels voor kinderen toe te kunnen voegen.”

“We zijn er trots op de animatieseries en geliefde personages van Dreamworks aan de Nederlandse kijkers te kunnen aanbieden door een partnerschap met KPN, via de eerste overeenkomst van het DreamWorks kanaal in Nederland”, aldus Lee Raftery, Managing Director van NBC Universal International Networks, EMEA.

Bron: KPN/BM

Article header image
Article header image

FOX-zenders blijven toch bij KPN te zien

KPN-klanten maakten zich op voor een definitief afscheid van de zenders FOX, 24Kitchen, National Geographic, Baby TV en Disney Channel. De overeenkomst met KPN, waarbij KPN moet betalen voor de doorgifte van de verschillende zenders, verliep al in augustus vorig jaar.

Vervolgens werd het contract meermaals kortstondig verlengd, tot KPN half maart besloot de zenders toch niet langer meer aan te bieden en de doorgifte per eind mei te beëindigen, zoals aan alle klanten werd gemeld. Maar uiteindelijk is er toch een overeenkomst bereikt over de doorgifte.

Bron: AD/BM