dinsdag 16 januari 2018

VVD stelt ledenwerving MAX aan de kaak

VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias heeft staatssecretaris Dekker schriftelijke vragen gesteld over de ledenwerfactie van Omroep MAX. Volgens Elias is het wervingsspotje van de omroep in strijd met de Mediawet. Hij verzoekt de staatssecretaris het spotje zo snel mogelijk van de buis te halen.

De vragen van Elias luiden:

1) Bent u bekend met het op tv uitgezonden reclamespotje van Omroep MAX, waarin nieuwe leden worden geworven met het gratis boek Bakken met Menno ter waarde van € 24,95?

2) Bent u met de VVD-fractie van mening dat het werven van omroepleden met een gratis boek, waarvan de waarde de jaarlijkse lidmaatschapskosten van € 7,50 ver overstijgt, onwenselijk is?

3) Klopt het dat het werven van leden door een publieke omroep met het verstrekken van cadeaus, of ze nu gratis zijn of niet, expliciet verboden is op grond van artikel 2.137 van de Mediawet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt hier tegen opgetreden?

4) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de boete van € 180.000 die Omroep MAX zou zijn opgelegd door het Commissariaat voor de Media voor Heel Holland Bakt-producten?

5) Heeft het Commissariaat voor de Media nog andere sanctiemiddelen dan het opleggen van boetes?

“Ik wil dat Hilversum zich nu eens aan de wet gaat houden”, aldus Elias. Hij benadrukt dat het niet is om MAX of directeur Jan Slagter te pesten.

Bron: Broadcast Magazine

Bericht delen