dinsdag 16 januari 2018

'Regio-omroep kan samen met Hilversum'

Regionale zenders moeten ook landelijke programma’s kunnen uitzenden en samenwerken met regionale kranten. Daarnaast kunnen de regiozenders als vangnet dienen als een landelijk publiek net verdwijnt. Dat schrijft Cees van der Knaap, voorzitter ROOS (Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking), in een opiniestuk in Trouw.

‘Eerst bekijken we het getouwtrek over de financiering van de regionale omroepen. In 2006 kwam er een nieuwe wet, waardoor voortaan de regionale omroepen via provincies hun geld van het Rijk kregen. In de wet staat duidelijk: dat geld moet rechtstreeks en zonder omweg naar de regionale omroepen. En die mogen vervolgens zelf bepalen hoe ze daarmee invulling geven aan de taakopdracht uit de Mediawet: welke programma’s ze maken en hoe ze dat organiseren. De provincies waren het er helemaal mee eens.

We zijn nu een paar jaar verder. Bij nader inzien zouden provincies toch wél het beleid van de regionale omroep willen (mee)bepalen. Hoe zien ze dat voor zich? Moet de omroep bijdragen aan het provinciale beleid? Of zou de provincie willen meepraten over hoe omroepen inspelen op ontwikkelingen in de media? Het principiële aan het publieke bestel – en een groot goed voor de democratie – is nu juist dat omroepen op onafhankelijke wijze kunnen functioneren. Hoe omroepen dat doen, is aan henzelf. Achteraf worden ze daarop door het Commissariaat voor de Media gecontroleerd.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft desondanks de staatssecretaris van OCW gevraagd de wet aan te passen, zodat provincies zelf het beleid voor de regionale omroep mogen bepalen en kunnen besluiten hoeveel geld daarvoor uitgetrokken wordt. Nederland moet miljarden bezuinigen. Voor Hilversum kan dat wel eens neerkomen op ruim meer dan honderd miljoen euro. Veel politici vinden dat het bovendien best met een tv-zender minder kan.

Twee grote problemen voor verschillende lagen van het Nederlandse omroepbestel, en ligt het dan niet voor de hand om naar een gezamenlijke oplossingen te zoeken? Hilversum zal in ieder geval moeten zoeken naar andere organisatievormen, waarmee ze efficiënter toch nog goede publieke programma’s kan maken. Een nieuw kabinet zou er verstandig aan doen daar ook de regionale omroep bij te betrekken.

Stel dat een landelijk tv-net echt verdwijnt. Wat is er dan logischer om de regionale zenders als vangnet te laten dienen? Op de regionale televisiezenders worden de regionale programma’s omlijst met programma’s uit Hilversum. Er is al langer brede steun voor een regionaal uur televisie op een landelijke zender. Door ook de regionale televisiezenders open te stellen voor landelijke omroepen sla je twee vliegen in één klap. Dat gewenste regio-uur komt er, en landelijke programma’s kunnen via de regionale zenders nog steeds een breed publiek bereiken. Ook lokale journalistiek en private organisaties (regionale kranten) moeten meedoen.’

Bron: Trouw

Bericht delen