Inloopspreekuur voor programmamakers bij NPO
Woensdag 17 januari 2018

Inloopspreekuur voor programmamakers bij NPO

NPO be­gint bin­nen­kort met een maan­de­lijks in­loopspreek­uur voor pro­gram­ma­ma­kers. Het moet zo trans­pa­ran­ter wor­den waar­om be­paal­de pro­gram­ma’s wel en an­de­re niet kun­nen wor­den ge­maakt.

Eer­der al wa­ren de NPO en de Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Jour­na­lis­ten (NVJ) het in­for­meel eens ge­wor­den over dit idee, nu heeft het NPO-bestuur het officieel besloten. Het spreek­uur begint deze zo­mer. Er komt bovendien twee keer per jaar een ple­nai­re bij­een­komst waar net- en zen­der­ma­na­gers een toe­lich­tin­gen ge­ven.

Het spreekuur wordt in het leven geroepen omdat het voor pro­gram­ma­ma­kers niet al­tijd dui­de­lijk is wat pre­cies de maat­sta­ven zijn. René Rood­heu­vel, se­cre­ta­ris om­roep van de NVJ: “Bij het in­loopspreek­uur kun­nen ze één op één uit­leg krij­gen waar­om een pro­gram­ma wel of niet in een be­paald gen­re pas­t. Pro­gram­ma­ma­kers kun­nen dan recht­streeks van bij­voor­beeld zen­der­ma­na­ger Lau­rens Borst van Ra­dio1 of net­ma­na­ger Gijs van Beu­ze­kom van NPO2 ho­ren hoe de vork in de steel zit.”

Bron: NVJ/BM

Bericht delen