dinsdag 16 januari 2018

Bereik jongeren aandachtspunt voor NPO

In zijn jaarlijkse advies aan staatssecretaris Dekker heeft het Commissariaat voor de Media gerapporteerd over de naleving van de Prestatieovereenkomst 2010-2015 door de Nederlandse Publieke Omroep. Het is de NPO niet gelukt in 2013 meer jongeren te bereiken.

De NPO realiseerde in 2013 wel de overeengekomen prestaties met betrekking tot het aansluiten bij veranderend mediagebruik, het bieden van een evenwichtig en onderscheidend media-aanbod en het vergroten van impact.

De in de Prestatieovereenkomst opgenomen afspraak was dat het bereik van Nederland 3 onder de doelgroep 20-34 jaar verder zou worden vergroot. Het bereik onder jongeren nam in 2013 echter af, net als in voorgaande jaren. Het Commissariaat zal bij de advisering over de Meerjarenbegroting NPO 2015-2019 dit najaar specifiek toezien op de inspanning van de NPO om het bereik onder jongeren te vergroten.

Als onafhankelijk toezichthouder zet het Commissariaat zich in voor een pluriform publiek omroepbestel, dat onafhankelijk van commerciële belangen en overheidsinvloeden fungeert. Daarbij let het Commissariaat erop dat het publieke geld dat hiermee gemoeid gaat, rechtmatig wordt besteed.

Jaarlijks brengt het Commissariaat hier advies over uit. De toets van het Commissariaat is tweeledig: voldoet de wijze van rapportage door de NPO en zijn de gerapporteerde resultaten conform de prestatieafspraken.

Bron: CvdM

Bericht delen