Dinsdag 16 januari 2018

Muziekcentrum van de Omroep krijgt onafhankelijke Raad van Toezicht

Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) krijgt een onafhankelijke Raad van Toezicht. Dat is de wens van zowel de directie van het MCO als van de Raad van Bestuur van de NPO. De ondernemingsraad van het MCO ondersteunt deze stap.

Nu wordt de Raad van Toezicht op basis van de statuten gevormd door de Raad van Bestuur van de NPO. In het Concessiebeleidsplan van de Publieke Omroep van maart jongstleden werd al aangekondigd dat opnieuw gekeken moest worden naar de wijze waarop het MCO is ingebed binnen de publieke omroep.

De huidige positie van het MCO tussen publieke omroep, orkestenbestel en ministerie van OCW in, is niet helder genoeg. In de zomer vond daarom een evaluatie van de positionering van het MCO plaats. Een onafhankelijke Raad van Toezicht was één van de aanbevelingen. Deze aanbeveling wordt nu versneld gevolgd. In het licht van de aangekondigde, zware bezuinigingen op de mediabegroting zijn op korte termijn eenduidige
en heldere verhoudingen noodzakelijk.

In een brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt de NPO dat een mogelijke schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden. Immers: zowel de voorgenomen bezuiniging op het MCO als op de publieke omroep is onderdeel van dezelfde mediabegroting. NPO en MCO moeten afzonderlijk van elkaar kunnen bepalen hoe zij met de kabinetsvoornemens willen omgaan. Als daarbij dezelfde personen in beide organisaties een rol spelen vermindert dat de slagkracht en geloofwaardigheid.

De NPO benadrukt bij deze stap het belang dat zij hecht aan het MCO voor de levende muziekprogrammering van de publieke omroep. Afstemming tussen MCO, de omroepen en de NPO blijft in de toekomst dan ook zeer wenselijk en noodzakelijk.

Bron: NPO

Bericht delen